• Luxurious Rental Service

  LUXURIOUS RENTAL SERVICE

 • The Total Event Resource

  THE TOTAL EVENT RESOURCE

 • Timeless Decorative Pieces

  TIMELESS DECORATIVE PIECES

 • Luxurious Rental Service

  LUXURIOUS RENTAL SERVICE

เก้าอี้ : เลฟเฟล
เก้าอี้ : เลฟเฟล
120 baht
โต๊ะ : โอเซล (ทรงสูง)
โต๊ะ : โอเซล (ทรงสูง)
350 baht
เก้าอี้ : แกรนด์ รอยัล (สีทอง)
เก้าอี้ : แกรนด์ รอยัล (สีทอง)
190 baht
แท่นมิลเลอร์เงินครอบอะคริลิค
แท่นมิลเลอร์เงินครอบอะคริลิค
600 baht
โต๊ะ : โต๊ะสามขาท็อปกระจก (สีขาว)
โต๊ะ : โต๊ะสามขาท็อปกระจก (สีขาว)
220 baht